Cele i zasady działania

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty i edukacji, kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, opieki socjalnej, dobroczynności,  promocji idei i edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promocji i organizacji wolontariatu. Szeroko rozumiana edukacja osób dorosłych, młodzieży. Rozbudzenie trwałego zainteresowania rozwojem własnym. Działalność charytatywna. Ochrona i promocja zdrowia z szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania na rzecz edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości – rozwijanie umiejętności ekonomiczno – psychologicznych ułatwiających, odnalezienie się na rynku gospodarki wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty, jak też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, szkoleń i seminariów
 2. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu
 3. Ułatwienie aktywności społecznej, osobom po przeżyciach traumatycznych oraz z wykluczenia społecznego
 4. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych
 5. Organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
 6. Tworzenie programów edukacyjnych z szczególnym uwzględnieniem edukacji ekonomicznej
 7. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz  zagrożonych utratą
 8. Działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
 9. Tworzenie ośrodków działań kulturalnych
 10. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo – badawczej w psychologii, socjologii i pedagogiki
 11. Szerzenie idei oraz podejmowania działań proeuropejskich.
 12. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczych oraz miejsc interwencji kryzysowej
 13. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych.
 14. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.

Kontakt

52 328 19 53
 

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

galeriainspiracjifundacja@gmail.com